Consultancy

ENG

Making a correct link between the business community or the government with a target group is not as easy as it seems. Especially if this target group is relatively new or unknown to the client. Retaining target groups that are already reached is an important aspect that should not be forgotten. The target groups can usually be divided into three categories
A. the group without branding
B. the group that has already chosen its brands
C. the brand seeking group.

 

We advise and guide clients in reaching old and new target groups and in selecting the right business partners. Our working method and expertise enable us to reach target groups that are difficult to reach, including people with an ethnic background, young people and urban youth, which is where our specialization lies.

 

The consultancies are based on the set goals, after which an analysis is made, based on the internal organization (including strengths and weaknesses analysis), external environment, current marketing strategy, own knowledge and experiences.

 

The objectives, target groups and desired response are defined. After consultation with the client and market research, it is examined which aspects may be important for the client to achieve an optimal result. Proposals are submitted to the client, after which choices are made based on the findings of the client and the target group among other things.

 

If the proposals are approved, the creative minds start working on the concept and give it a creative translation. This involves looking at the client's own identity and the correct representation of this identity. For our creative concepts we focus on all conceivable forms of communication expression. From brochure to advertisement, from internet site to advertising film. We know what's going on in the world and are constantly looking for innovative marketing plans and the latest graphics options to share them with our clients.

 

NL

Een juiste link leggen tussen het bedrijfsleven of de overheid met een doelgroep is niet zo makkelijk als het lijkt. Zeker als deze doelgroep relatief nieuw of onbekend is voor de opdrachtgever. Ook het behouden van reeds bereikte doelgroepen is een belangrijk aspect wat niet vergeten mag worden. De doelgroepen zijn meestal onder te verdelen in drie categorieën
A. de groep zonder branding
B. de groep die zijn merken reeds gekozen heeft
C. de merk zoekende groep.

Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers bij het bereiken van oude en nieuwe doelgroepen en met het uitzoeken van de juiste businesspartners. Onze werkwijze en expertise stelt ons in staat juist moeilijk te bereiken doelgroepen, waaronder allochtonen, jongeren en stadsjongeren te bereiken, hier ligt dan ook onze specialisatie.

De consultancies worden gebaseerd naar aanleiding van een doelstelling, waarna een analyse wordt gemaakt op basis van de interne organisatie (o.a. sterke,- en zwakke punten analyse), externe omgeving, de huidige marketingstrategie, eigen kennis en ervaringen.

De doelstellingen, doelgroepen en gewenste respons worden gedefinieerd. Hierna wordt in overleg met de opdrachtgever en na marktonderzoek gekeken welke facetten van belang kunnen zijn voor de opdrachtgever om een optimaal resultaat te bereiken. Voorstellen worden voorgelegd aan de opdrachtgever, waarna keuzes worden gemaakt gebaseerd op o.a. de bevindingen van de opdrachtgever en de doelgroep.

Worden de voorstellen goedgekeurd dan gaan de creatieve geesten met het voorstel aan de slag en geven dit een creatieve vertaling. Hierbij wordt gekeken naar een eigen identiteit voor de opdrachtgever en de juiste weergave van deze identiteit. Voor onze creatieve concepten richten wij ons op alle denkbare vormen van communicatie-uiting. Van brochure tot advertentie, van internetsite tot reclamefilm. Wij weten wat er in de wereld speelt en zijn voortdurend opzoek naar innovatieve marketingplannen en de nieuwste grafische mogelijkheden om deze te kunnen delen met onze cliënten.